top of page

lør. 31. okt.

|

The Magic Garden

Full Moon Concert

Registration is Closed
See other events
Full Moon Concert
Full Moon Concert

Tid og Placering

31. okt. 2020, 19.00 – 21.00 CET

The Magic Garden, Kronprinsessevej 11, 3480 Fredensborg, Denmark

Om Eventet

►English version below.    

Vil du med ned i underverdenen og blive renset?

Det får du mulighed for på lørdag d. 31. oktober, hvor der er fuldmåne i Skorpionen.

Bemærk at der pga. corona kun er otte billetter til salg på hjemmesiden til den fysiske deltagelse i fuldmånekoncerten her i The Magic Garden. Til gengæld kan du dele din energi med os og verden og koble dig på Skorpion-energien online via vores medlemsside.  Det kan du læse mere om i afsnittet ”To måder at dele din energi med os og verden på”.

Om Skorpionen kan vi fortælle, at den er intens og dybdeborende. Den er optaget af livets rødder, seksualitet, destruktion og døden. Den handler om at skære ind til benet.

Skorpionen er et stjernetegn, der er forbundet til Shiva, der også omhandler tantrikeren.

Skorpionen er også forbundet til planten Pluto, der står for død og genfødsel og er det arketypiske princip for dyb transformation.

Musikalsk vil du opleve en fordybet rejse. Skorpionens arketypiske princip inviterer til musikalsk dybde, intense lyde og tonesammensætninger, der inviterer dig en tur ned i underverden for at blive renset.

Du vil også opleve sensuelle toner og genfødselsenergi.

 

Kan du opleve kraftfulde meditative bevidsthedstilstande?

Ja!

Siden oldtiden har alle kulturer brugt musik, chanting, sang m.m. for at fremkalde kraftfulde meditative bevidsthedstilstande.

Axis Mundi har specialiseret sig i at skabe musik, der inducerer og forstærker holotropiske og meditative bevidsthedstilstande. Holotropisk er et ord, som Stanislav Grof har sammensat, der oversat betyder “bevæge sig mod helhed”.

Axis Mundis musik er baseret på og inspireret af forskellige spirituelle og shamanistiske praksissers lydteknologier.

Ved at sammensætte klassiske og arkaiske instrumenter såsom sang, tromme, rasle, klokker osv. med moderne højteknologiske udstyr såsom elektrisk guitar, elektrisk violinbue, samples, loop stations, syntheziser og virtuelle instrumenter, skaber Axis Mundi et helt unikt organisk lydlandskab.

Musikken bliver, udover at være inspireret af Skorpionen, kanaliseret gennem Axis Mundi af den energi, der opstår i nuet.

Axis Mundi tager dig simpelthen med på en rejse i din sjæl, krop og sind. Under koncerten kan du opleve healing, transformation, magi og eventyr samt få spirituelle oplevelser, indsigter og visioner.

Lyder det ikke dejligt?

Vil du dele din energi med os og verden?

Ved du, at en del undersøgelser har indikeret, at når flere mennesker mediterer sammen, så kan det have en mærkbar positiv indvirkning på deres omgivelser?

Det er baggrunden for, at vi livestreamer vores koncerter. Nemlig at koncerterne kan tjene som globale meditationer.

Vores drøm - og en af de grundlæggende visioner bag skabelsen af The Magic Garden – er, at vores globale, meditative fuldmånekoncerter kan medvirke til kraftige, positive forandringer på planeten.

Vi ønsker inderligt at bidrage til at helbrede menneskers dybeste sår - både kollektivt og individuelt - og at skabe et morfogenetisk felt af kærlighed, fred og harmoni.

Vi inviterer dig hermed til at være med!

To måder at dele din energi med os og verden på:

  • Den ene mulighed er, at du deltager i koncerten fysisk her i The Magic Garden.

Pga. corona er der meget få billetter til salg, og du er nødt til at købe din billet på forhånd via vores hjemmeside, så vi ikke bliver flere her i Rundsalen, end vi må være i denne tid.

  • Den anden mulighed er, at du deltager i koncerten via vores nye medlemsside, hvor koncerten bliver livestreamet.

Det koster kr. 222,- pr. måned at være medlem af The Magic Garden, og du kan til hver en tid udmelde dig igen.

Vælger du at blive medlem kan du netop nu, ud over fuldmånekoncerten, se Jacob Moths Q&A fra i torsdags, hvor han viser dig, hvad der er i hans shamantaske.

Han både viser og fortæller om alle genstandenes funktion og betydning. Jacob fortæller også om de øvrige elementer, der skal til, for at få den ultimative indre rejse.

Du kan blive medlem HER.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

HVEM SPILLER  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Koncerten spilles af Axis Mundi:  

Jacob Moth - guitar, trommer, percussion, sang.  

Peter Hviid – synthesizer.

Ecaterina Moth – sang.

Se www.TheMagicGarden.dk/axis-mundi for mere information om vores musik.    

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

TID  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Koncerten begynder kl. 19.00 og slutter et sted mellem kl. 20.15-20.30. Efter koncerten kan du nyde den gode atmosfære, hyggelige samtaler og få en kop te eller kaffe.    

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

STED  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

The Magic Garden  Kronprinsessevej 11  3480 Fredensborg.    

Når du ankommer til Kronprinsessevej 11, ser du en bred og tre meter høj træstub og til højre herfor en stor, grøn port. Gå ind gennem porten og gennem haven til det bageste hus. Koncerten foregår i Axis Mundi Studios specialkonstruerede Rundsal.

The Magic Garden er et moderne tempel, der er konstrueret til at være et særlig velegnet sted for dyb meditation.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

PARKERING  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

For at vise hensyn til vores naboer foregår al parkering på Slotsgade, som ligger ca. 222 m. fra Kronprinsessevej 11. 

På forhånd tak!    

Vi glæder os til enten at se dig her i The Magic Garden eller at mærke din energi online!

Light, love, magic, and blessings,  

Jacob, Ecaterina og The Magic Garden team

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

ENGLISH  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

Do you want to go down into the underworld and be cleansed? 

You will have the opportunity to do so on Saturday 31 October, when there is a full moon in Scorpio. 

Please note that due to corona, there are only eight tickets for sale on the website for the physical participation in the full moon concert here in The Magic Garden. In return, you can share your energy with us and the world and connect to the Scorpio energy online via our member site. You can read more about this in the section "Two ways to share your energy with us and the world". 

About Scorpio we can tell that it is intense and deep drilling. 

It is preoccupied with the roots of life, sexuality, destruction and death. It's about cutting to the bone.  Scorpio is a zodiac sign associated with Shiva, which also deals with the tantric. 

Scorpio is also associated with the plant Pluto, which stands for death and rebirth and is the archetypal principle of deep transformation.  

Musically, you will experience an immersive journey. Scorpio's archetypal principle invites to musical depth, intense sounds and tonal compositions that invite you on a journey into the underworld to be cleansed. You will also experience sensual tones and reborn energy.    

Can you experience powerful meditative states of consciousness?  

Yes!  

Since ancient times, all cultures have used music, chanting, singing, etc. to evoke powerful meditative states of consciousness. Axis Mundi specializes in creating music that induces and enhances holotropic and meditative states of consciousness. 

Holotropic is a word composed by Stanislav Grof, which translated means "move towards wholeness".  Axis Mundi's music is based on and inspired by the sound technologies of various spiritual and shamanistic practices. 

By combining classical and archaic instruments such as vocals, drums, rattles, bells, etc. with modern high-tech equipment such as electric guitar, electric violin bow, samples, loop stations, synthesizers and virtual instruments, Axis Mundi creates a completely unique organic soundscape.  

The music, in addition to being inspired by Scorpio, is channeled through Axis Mundi by the energy that arises in the present.  Axis Mundi simply takes you on a journey in your soul, body and mind. During the concert you can experience healing, transformation, magic and adventure as well as gain spiritual experiences, insights and visions.

 

Doesn't that sound nice? 

And also

Do you want to share your energy with us and the world?  

Do you know that a number of studies have indicated that when more people meditate together, it can have a noticeable positive impact on their surroundings?  

That is the reason why we livestream our concerts. Namely that the concerts can serve as global meditations. 

Our dream - and one of the fundamental visions behind the creation of The Magic Garden - is that our global, meditative full moon concerts can contribute to powerful, positive change on the planet.  

We sincerely want to help heal people's deepest wounds - both collectively and individually - and to create a morphogenetic field of love, peace and harmony.  

We hereby invite you to join!  

Two ways to share your energy with us and the world: 

One possibility is that you physically attend the concert here at The Magic Garden. Due to. corona, there are very few tickets for sale, and you have to buy your ticket in advance via our website, so we will not be more here in the Round hall than we must be at this time. 

The second option is that you participate in the concert via our new member page, where the concert will be livestreamed. 

It costs DKK 222 per person. month to be a member of The Magic Garden, and you can unsubscribe again at any time.  

If you choose to become a member, you can right now, in addition to the full moon concert, see Jacob Moth's Q&A from last Thursday, where he shows you what's in his shaman bag.  He both shows and tells about the function and significance of all the objects. Jacob also talks about the other elements that are needed to get the ultimate inner journey.  You can become a member HERE.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

WHO PLAYS  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

The concert is played by Axis Mundi:  

Jacob Moth - guitar, drums, percussion, song.  

Peter Hviid - synthesizer.

Ecaterina Moth - song.

Visit www.TheMagicGarden.dk/axis-mundi for more information about our music.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

TIME  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

The concert begins at 7.00 PM and ends somewhere between 8.15-8.30 PM. After the concert you can enjoy the good atmosphere, cozy conversations and have a cup of tea or coffee.    

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

PLACE  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

The Magic Garden  Kronprinsessevej 11  3480 Fredensborg.

 

When you arrive at Kronprinsessevej 11, you see a wide and three meters high tree stump and to the right a large, green gate. Enter through the gate and walk through the garden to the rear house. The concert takes place in Axis Mundi Studios' specially designed Roundhall.

The Magic Garden is a modern temple designed to be a particularly suitable place for deep meditation.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

PARKING  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

To show consideration for our neighbors, all parking is done on Slotsgade, which is located approx. 222 meters from Kronprinsessevej 11. 

Thanks in advance! 

 

Light, love, magic, and blessings,  

Jacob, Ecaterina & The Magic Garden Team

Billetter

  • Full Moon Concert Ticket

    150,00 kr.
    Salg slut

Total

0,00 kr.

Share This Event

bottom of page