top of page

Tue, Nov 08

|

The Magic Garden

Full Moon Concert

Registration is Closed
See other events
Full Moon Concert
Full Moon Concert

Time & Location

Nov 08, 2022, 7:00 PM – 8:30 PM

The Magic Garden, Kronprinsessevej 11, 3480 Fredensborg, Denmark

About the Event

►English version below.    

Musikken, som vi spiller ved fuldmånekoncerten, bliver skabt i nuet og er inspireret af det stjernetegn, der aktiveres af fuldmånen. Vi tuner ind på den astrologiske og arketypiske energi, dynamik og temaer, der er indeholdt i det aktuelle tegn. Arketypen bestemmer således den musikstil, som vi spiller. 

Koncerten spilles i Skorpionen.

Skorpionen er intens og dybdeborende. Den er optaget af livets rødder, seksualitet, destruktion og døden. Den handler om at skære ind til benet.

Skorpionen er et stjernetegn, der er forbundet til Shiva, der også omhandler tantrikeren.

Skorpionen er også forbundet til planeten Pluto, der står for død og genfødsel og er det arketypiske princip for dyb transformation.

Musikalsk vil du opleve en fordybet rejse. Skorpionens arketypiske princip inviterer til musikalsk dybde, intense lyde og tonesammensætninger, der inviterer dig en tur ned i underverden for at blive renset.

Du vil også opleve sensuelle toner og genfødselsenergi.

Hør og se vores musik her.

GLOBAL MEDITATION

Fuldmånekoncerten livestreames via vores medlemsside og Facebook. Hermed tjener koncerten som en global meditation.

En del undersøgelser har indikeret, at når flere mennesker mediterer sammen, kan det have en mærkbar positiv indvirkning på deres omgivelser. Målet med vores globale, meditative fuldmånekoncerter er at medvirke til kraftige, positive forandringer på planeten.

Vores ønske er at bidrage til at helbrede menneskers dybeste sår, både kollektivt og individuelt og at skabe et morfogenetisk felt af kærlighed, fred og harmoni.

Vi inviterer dig hermed til at deltage i den globale meditation enten her i The Magic Garden eller via livestream på vores medlemsside og Facebook.

 

HVEM SPILLER 

Koncerten spilles af Axis Mundi Experience:  

Jacob Moth - guitar, trommer, percussion, sang.  

Ecaterina Moth – sang.

HVAD KAN DU OPLEVE 

Siden oldtiden har alle kulturer brugt musik, chanting, sang m.m. for at fremkalde kraftfulde meditative bevidsthedstilstande. Musikken under denne meditative koncert vil som nævnt være inspireret af det aktuelle stjernetegn. Den bliver samtidig kanaliseret gennem Axis Mundi af den energi, der opstår i nuet.

Ved at deltage i vores globale meditationer tager vi dig med på en rejse i din sjæl, krop og sind. Under koncerten kan du opleve healing, transformation, magi og eventyr samt få spirituelle oplevelser, indsigter og visioner.

Du er hjertelig velkommen til at medbringe din egen meditationspude.    

TID  

Koncerten begynder kl. 19.00 og slutter et sted mellem kl. 20.15-20.30. Kom gerne et kvarter før. Efter koncerten kan du nyde den gode atmosfære, hyggelige samtaler og få en kop te eller kaffe.    

 

STED 

The Magic Garden  Kronprinsessevej 11  3480 Fredensborg.    

Når du ankommer til Kronprinsessevej 11, ser du en bred og tre meter høj træstub og til højre herfor en stor, grøn port. Gå ind gennem porten og gennem haven til det bageste hus. Koncerten foregår i Axis Mundi Studios specialkonstruerede Rundsal.

The Magic Garden er et moderne tempel, der er konstrueret til at være et særlig velegnet sted for dyb meditation.

PARKERING 

For at vise hensyn til vores naboer foregår al parkering på Slotsgade, som ligger ca. 222 m. fra Kronprinsessevej 11. 

På forhånd tak!    

VI glæder os til at se dig.

Light, love, magic & harmony,  

Jacob, Ecaterina & The Magic Garden Team   

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

ENGLISH  

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼  

The music we play at the Full Moon concert is created in the present and is inspired by the Zodiac sign activated by the full moon. We are tuning in to the astrological and archetypal energy, dynamics and themes contained in the current sign. The archetype thus determines the style of music that we play.

The concert is played in Scorpio.

The Zodiac sign Scorpio is intense and deep drilling. It is preoccupied with the roots of life, sexuality, destruction and death. It's about cutting to the bone.

Scorpio is a zodiac sign associated with Shiva, which also deals with the tantric.

Scorpio is also connected to the planet Pluto, which stands for death and rebirth and is the archetypal principle of deep transformation.

Musically, you will experience an immersive journey. Scorpio's archetypal principle invites to musical depth, intense sounds and tonal compositions that invite you on a journey into the underworld to be cleansed.

You will also experience sensual tones and reborn energy.

See and hear our music here.

GLOBAL MEDITATION  

The Full Moon concert is livestreamed through our membership site and Facebook Hereby, the concert will serve as a global meditation.

Several studies have indicated that when more people meditate together, it can have a noticeable positive impact on their surroundings. The goal of our global, meditative full moon concerts is to contribute to powerful, positive changes on the planet.

Our desire is to help heal people's deepest wounds, both collectively and individually, and to create a morphogenetic field of love, peace and harmony.

We hereby invite you to join us in the global meditation either here in The Magic Garden or through live stream at our membership site and  Facebook.

WHO PLAYS 

The concert is played by Axis Mundi Experience:  

Jacob Moth - guitar, drums, percussion, voice.  

Ecaterina Moth - voice.

 

WHAT CAN YOU EXPERIENCE 

Since ancient times, all cultures have used music, chanting, singing and more to elicit powerful meditative states of consciousness. As mentioned, the music during this meditative concert will be inspired by the current zodiac sign. It is also channeled through Axis Mundi by the energy that arises in the present.

By participating in our global meditations, we take you on a journey in your soul, body and mind. During the concert you can experience healing, transformation, magic and adventure as well as gain spiritual experiences, insights and visions.

You are most welcome to bring your own meditation cushion.

TIME 

The concert begins at 7.00 PM and ends somewhere between 8.15-8.30 PM. Please arrive 15 minutes before. After the concert you can enjoy the good atmosphere, cozy conversations and have a cup of tea or coffee.    

PLACE  

The Magic Garden  Kronprinsessevej 11  3480 Fredensborg.

 

When you arrive at Kronprinsessevej 11, you see a wide and three meters high tree stump and to the right a large, green gate. Enter through the gate and walk through the garden to the rear house. The concert takes place in Axis Mundi Studios' specially designed Roundhall.

The Magic Garden is a modern temple designed to be a particularly suitable place for deep meditation.

PARKING  

To show consideration for our neighbors, all parking is done on Slotsgade, which is located approx. 222 meters from Kronprinsessevej 11. 

Thanks in advance! 

We look forward to seeing you.

 

Light, love, magic & harmony,  

Jacob, Ecaterina & The Magic Garden Team   

Tickets

Price

Quantity

Total

  • Full Moon Concert Ticket

    DKK 220.00

    DKK 220.00

    0

    DKK 0.00

Total

DKK 0.00

Share This Event

bottom of page