top of page
Search

Dronen – nye perspektiver / The drone - new perspectives


►English version below.

En omfattende og forudseende vision


Visionen som jeg modtog i 1995 til The Magic Garden (TMG) var, for at sige det mildt, meget omfattende. Et af stedets kernefunktioner skulle være at kunne livestreame koncerter og ceremonier med det formål at skabe globale meditationer. På det tidspunkt var det en fuldstændig absurd og umulig tanke. Men for min far, som var computerspecialist i hele udviklingen af internettet, så det ikke så umuligt ud dengang som for mig.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Opbygningen af Rundsalen og Axis Mundi Studios funktion som virtuelt "tempel" er forbundet med en meget kompleks opsætning af audiovisuelt udstyr. For at kunne lave spektakulære og toplækre livestreams har vi møjsommeligt gennem årene opbygget et "state-of-the-art" studio.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

I efteråret 2019 havde vi fået etableret al den nødvendige teknik og begyndte endelig at livestreame vores koncerter og ceremonier - 24 år efter at jeg havde set det for mig. Ja, jeg er vist en langmodig mand.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ En kærlig gave

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

I Rundsalen har vi en 270 graders storskærm, der er opbygget af tre skærme, hvorpå vi kan vise film og billeder. På den måde kan vores musik forbindes med visuals og dermed skabe en sammenhængende oplevelse.


Der manglede blot en ting, nemlig en drone som jeg kunne filme spektakulære, lækre panoramiske naturlandskaber med.

At opbygge et så komplekst og kunstnerisk multidimensionelt sted som TMG er både tids- og ressourcekrævende. Derfor var det som en kærlig gave fra oven, da et af vores dedikerede medlemmer spurgte: "Hvad har du på ønskelisten, Jacob?"

Dybt taknemmelig blev jeg, da dette kære medlem forærede mig netop en drone.

Dronen, der er døbt AMMA (en forkortelse for Axis Mundi Magic Aircraft) er blevet et kært legetøj/redskab, der nu følger mig overalt, og jeg forpasser ikke en chance til at filme, når noget smuk, spændende og fascinerende natur dukker op på min vej. Med dens mange funktioner har AMMA simpelthen åbnet for en "Aladdins hule" af visuelle muligheder.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Dronefører

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Der er omfattende regler i Danmark ang. droner, så for at kunne flyve med den hvor jeg vil, har jeg taget et droneførerkursus og er nu officielt "dronefører". Jeg ifører mig min droneførervest, når jeg flyver med dronen. Droneførervesten har nærmest en "indsatsleder-effekt" på forbipasserende, der nysgerrigt iagttager min flyvning, nikker respektfuldt og holder behørig afstand.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Holistisk stimulerende sanseoplevelse

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Vores fuldmånekoncerter er baseret på den vision at tage nysgerrige, søgende og dedikerede sjæle med på en årsrulning gennem zodiakken og de tilhørende arketypiske komplekser.

Vi ønsker altså i hele det samlede audiovisuelle udtryk at formidle den arketypiske ide, impuls og energi, som det pågældende stjernetegn med dets tilhørende planet manifesterer.


Vi ”rejser” dermed lige fra Tyrens og Venus’ harmoniske, kærligheds- og æstetiske univers til Skorpionens og Plutos intense, dynamiske, transformative, sensuelle og seksuelle død- og genfødselsunivers.

AMMA giver mig mulighed for at optage naturscenarier, der understøtter alle disse energier. Jeg holder nøje øje med vejret og benytter enhver lejlighed til at tage en flyvetur.

Jeg har optagelser af solopgange og -nedgange samt hav, sø og skov fra forskellige årstider og perspektiver m.m. På den måde kan jeg tilpasse visuals specifikt til f.eks. fuldmånekoncerternes årstider.


Med droneoptagelserne bliver vores koncerter og livestreams en holistisk stimulerende sanseoplevelse. Det oplever jeg dybt tilfredsstillende og meningsfuldt, da det netop er den tankegang, der ligger bag The Magic Garden, nemlig at være et sted, hvor alt hænger organisk sammen.


⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Fuldmånekoncert d. 5. juli

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

På søndag d. 5. juli spiller vi fuldmånekoncert kl. 19.00, hvor du har mulighed for at få sådan en holistisk stimulerende sanseoplevelse. Du kan opleve og nyde musikken og de smukke visuals enten ved fysisk deltagelse i koncerten her i The Magic Garden eller hjemmefra via livestreaming.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ The Magic Gardens formål

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

The Magic Garden er et mikrokosmos. Et sted der skaber forbindelse til andre virkelighedsdimensioner og til helheden - og alt hvad vi laver her i TMG har til formål at supporte dig på din vej og give direkte adgang til Kilden.


Lad mig gerne høre fra dig i kommentarer herunder, om du har bemærket de nye visuals?


Blessings,

Jacob


ENGLISH


⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ A comprehensive and foresighted vision

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

The vision I received in 1995 for The Magic Garden (TMG) was, to put it mildly, very comprehensive. One of the core functions of the place is to be able to live stream concerts and ceremonies, aimed at creating global meditations. At first, it was a completely absurd and impossible thought. But for my father, who was a computer specialist in all the development of the internet, it didn't look as impossible then as it did for me.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ A virtual temple

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

The construction of the Roundhall and Axis Mundi Studio’s function as a virtual "temple" is associated with a very complex set up of audiovisual equipment. In order to create spectacular and top-notch livestreams, we have laboriously built a "state-of-the-art" studio over the years.


⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Livestreaming

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

By the fall of 2019, we had established all the necessary technology, and finally began to live stream our concerts and ceremonies - 24 years after I saw it for myself. Yes, I'm a long-suffering man.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ A loving gift

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

In the Roundhall we have a 270-degree wide screen, which is made up of three screens, where we can show movies and pictures. In this way, our music can be connected with visuals and thus create a coherent experience.

There was just one thing missing: a drone with which I could film spectacular, beautiful panoramic scenery.

Building such a complex and artistic multi-dimensional place as TMG is both time and resource consuming. Therefore, it was like a loving gift from above, when one of our dedicated members asked, "What do you have on your wish list, Jacob?"

I was deeply grateful when this dear member gifted me a drone.


The drone, dubbed AMMA (an abbreviation for Axis Mundi Magic Aircraft), has become a dear toy / tool that now follows me everywhere, and I do not miss a chance to film when Mother Nature throws beautiful and exciting phenomena my way. With its many features, AMMA has simply opened an "Aladdin's cave" of visual possibilities.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Drone driver

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

There are extensive rules in Denmark regarding drones, so in order to fly with it wherever I want, I have taken a drone driver course, and am now officially a "drone driver". I wear my drone driver vest when I fly with the drone. The drone driver vest almost has an "action leader effect" on passersby who are curiously watching my flight, nodding respectfully and keeping proper distance.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Holistic stimulating sensory experience

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

Our full moon concerts are based on the vision of taking curious, seeking and dedicated souls on an annual scroll through the Zodiac and its archetypal complexes.

Thus, throughout the entire audiovisual expression, we wish to convey the archetypal idea, impulse, and energy that the Zodiac sign in question manifests with its associated planet.


We thus "travel" from the harmonious, love and aesthetic universe of Taurus and Venus to the intense, dynamic, transformative, sensual and sexual death and rebirth universe of Scorpio and Pluto.

AMMA allows me to record nature scenarios that support all of these energies. I watch the weather closely and take every opportunity to take a flight.

I have recordings of sunrises and sunsets as well as sea, lake and forest from different seasons and perspectives etc. That way I can customize visuals specifically for e.g. the seasons of the full moon.


With the drone footage, our concerts and livestreams become a holistic stimulating sensory experience. I find that deeply satisfying and meaningful, as that is precisely the reasoning behind The Magic Garden, namely to be a place where everything is organically connected.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ Full Moon concert on July 5th

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

On Sunday, July 5th, we will play Full Moon concert at 7:00 PM, where you have the opportunity to have such a holistic stimulating sensory experience. You can experience and enjoy the music and the beautiful visuals either by physically attending the concert here at The Magic Garden or from home via live streaming.

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼ The Magic Garden’s purpose

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

The Magic Garden is a microcosm. A place that connects to other dimensions of reality and to the whole - and everything we do here at TMG aims to support you on your path and provide direct access to the Source.


Let me hear from you in the comments below if you noticed the new visuals?


Blessings,

Jacob

156 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page